Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna ‘de klant’) worden geplaatst bij de verkoper.

Door de website van de verkoper te gebruiken en/of  bestellingen te plaatsen aanvaardt de klant dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van de website customgamingpc.be.  Bij het bezoeken van de website dient de klant uitdrukkelijk te aanvaarden dat hij de onderhavige voorwaarden aanvaardt en instemt met de toepasselijkheid ervan.

De verkoper houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

Identiteit van de verkoper

Naam onderneming: Customgamingpc

Adres maatschappelijke zetel : Antwerpseweg 70 / 2340 Beerse

Vestigings- en bezoekadres: Antwerpseweg 70 / 2340 Beerse

Telefoonnummer: +32(0)14975091

E-mailadres:  info@customgamingpc.be

Ondernemingsnummer: HRT90950
Btw-identificatienummer: BE0731525795

1- De consument verklaart alle nodige informatie op de site te hebben verkregen om zijn bestelling te plaatsen. De consument is verplicht deze

voorwaarden te lezen alvorens tot bestelling te kunnen overgaan

1.1- Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van prijswijziging en typefouten, CustomGamingPc behoud het recht om na de bestelling de

klant te verwittigen van prijs stijging alsook prijsdaling.

Onder geen enkele voorwaarde is CustomGamingPc eraan gebonden om de producten te verkopen aan de prijs die op het moment van bestelling is

vastgelegd.

2- Klachten omtrent de conformiteit of zichtbare gebreken opgelopen tijdens de levering moeten ons schriftelijk of telefonisch gemeld worden

binnen de vijf dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

3- Al onze facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders overeengekomen. Zolang de goederen niet volledig betaald zijn blijven ze ten allen tijde

eigendom van CustomGamingPc.

4- Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering

laat de klant niet toe de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

5- In onze verkoopsprijzen zijn alle taksen, auteursrechten of ander belastingen inbegrepen, recupel wordt aangerekend zodra u een product in

het winkelwagentje plaatst.

6- In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

7- De verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan hem toevertrouwde

materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze

firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk

overeen dat de verplichtingen van CustomGamingPc een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal de

verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor zijn eigen fout of nalatigheid of deze van zijn aangestelden, zelfs in geval van een grove fout,

enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.

8- In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet

consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant

zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel

beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten : zodra vb. de

verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen, het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen

worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek om het eventueel reeds betaalde

terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs, indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde

termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten, Indien de klant reeds had

betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een

rekeningnummer door hem op te geven.

De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op

te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”

9- Foto’s op onze website zijn indicatief en niet bindend. Deze beelden kunnen iets afwijken van de producten die op een later tijdsstip geleverd

worden dan van wanneer

de foto’s zijn geplaatst op de website. Ook de fabrikant gebruikt soms andere foto’s voor producten buiten Europa om hun database mee aan te

vullen.

10- Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn

van tien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in

afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

11- Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit

ook, een interest van 15% per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire

schadevergoeding van 10% met een minimum van 200,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

12- In geval de koper zijn bestelling annuleert is deze verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen ten belope van 15% van de waarde

van de bestelling, met een minimum van 50 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schadevergoeding te

eisen.

13- Op alle producten geldt er een standaard garantie van 1 jaar Carry-In , tenzij er ander voorwaarden gelden door de fabrikant. Garantie is

enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief drivers en

handleidingen worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Fysiek beschadigde (verbrand, gebroken ,

overclocken en door weersinvloeden beschadigde producten, zoals onweer.) vallen niet onder garantie.

14- Elk defect onderdeel dat wordt teruggestuurd moet worden voorzien van een RMA nummer, deze kan worden aangevraagd worden op onze

website.

Bij het versturen van het product in hun originele verpakking moet er een copy van de aankoop factuur voorzien worden en het RMA-nummmer

moet duidelijk zichtbaar op de verpakking (niet de verpakking van het product) zijn aangebracht.

15- Indien er producten worden binnen gebracht als defect en indien er na interne controle blijkt dat deze producten toch niet defect zouden zijn,

zal er een vaste kost worden aangerekend met een minimum van 15 euro.

16- Indien een product wordt binnen gebracht dat defect is dient er een duidelijk beschrijving van het defect te worden meegeleverd. Bij gebreke hieraan wordt het product op kosten van de afzender teruggestuurd.